Основні пріорітети розвитку закладу освіти

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Місія закладу освіти полягає в створенні умов для  здобуття якісної освіти дітьми і забезпеченні необхідного рівня самоосвітньої, особистісної та соціальної компетентності випускника освітнього закладу, його здатності до усвідомленого вибору сфер подальшої успішної власної життєтворчості.

Мета:  всебічний розвиток, навчання, виховання, виявлення обдарувань,  соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на  користь суспільству.


Цілі: 

 • забезпечення якості  освіти і підвищення якість освітньої діяльності;
 • всебічний розвиток  особистості здобувача освіти, формування в учнів ключових компетентностей, визначених державними стандартами;
 • підвищення професійної компетентності педагогів освітнього закладу;
 • створення  сучасного освітнього середовища, що забезпечує належні та безпечні умови навчання, виховання, розвитку учнів, у тому числу і дітей з особливими освітніми потребами;
 • розвиток партнерства, співпраці учасників освітнього процесу;
 • забезпечення і зміцнення  здоров’я учнів, формування в них навичок здорового способу життя;
 • покращення    навчально-методичного забезпечення  і матеріально-технічної бази освітнього закладу.


Методична проблема: Компетентісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення освітнього простору. 

  Аспект проблеми: підвищення якості знань учнів через формування в учнів наукового мислення.

  Інноваційна діяльність: пошук та впровадження  інноваційних ефективних форм здобуття освіти

  Виховна проблема: формування соціальної та громадянської компетентності, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві 


Завдання:          

 • Забезпечити   необхідні умови щодо  реалізації  впровадження нового Державного стандарту початкової та  базової загальної середньої освіти.
 • Продовжувати інформатизацію освітнього процесу, використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення всіх предметів навчального плану та управлінської діяльності.
 • Створити умови для  оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями на основі розвитку їх наукового мислення, творчості й мотивації до навчання. 
 • Розвивати інноваційну діяльність, підтримувати педагогічні ініціативи вчителів для забезпечення рівного доступу кожної дитини до якісної освіти та отримання якісної освіти на рівні Державних стандартів.
 • Забезпечити розвиток громадської активності та ініціатив учасників освітнього процесу.
 • Забезпечити виховання громадянина України,  формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до його культури.
 • Розвивати учнівське самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
 • Створити умови для всебічного розвитку особистості, формувати навички здорового способу життя в учнівської молоді.